วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2551

Ploster เป็นสื่อกราฟฟิกชนิดหนึ่ง ใช้เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อเนื้อหาสาระที่ต้องการเผยแพร่
...วัตถุประสงค์การทำโปสเตอร์
...1.Pionearing stage เป็นการบอกรายละเอียดโดยละเอียด เช่น ใช้เมื่อเปิดตัวสินค้า
...2.Comppetitive stage ใช้เพื่อการแข่งขัน หรือ เปรียบเทียบ โดยใช้คำว่า มากกว่า ดีกว่า รวยกว่า
...3.Retiver stage ใช้เพื่อตอกย้ำความจำ เช่น การรใช้ข้อความสั้นๆ เช่น เป็ปซี่ดีที่สุด
...โปสเตอร์ แบ่งออกเป็น 2ประเภท คือ สื่อทางบวก และสื่อทางลบ
...การทำโปสเตอร์ต้องใช้สื่อทางบวกก่อนเสมอ หากใช้ไม่ได้ผลจึงใช้สื่อทางลบเพื่อตอกย้ำ

...เทคนิคการออกแบบโปสเตอร์
...1.การยึดรูปแบบ คือ รูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ T,L,I,S,Z
...2.การยึดเนื้อหา แบ่งออกเป็น 5 แบบ คือ
...2.1แบบ Window
...2.2แบบ Circus
...2.3แบบ Frame
...2.4แบบ Waxial
...2.5แบบBrand
...เทคนิคการประดิษฐ์ตัวอักษรหัวเรื่อง
...1.เส้นตรง ใช้กับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ ความมั่นคง น่าเกรงขาม ความน่ากลัว
...2.เส้นโค้ง ใช้กับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ ความอ่อนหวาน นุ่มนวล นิยมใช้ สีฟ้า+ชมพู
...3.เส้นซิกแซก ใช้กับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ ความน่ากลัว น่าหวาดเสียว น่าตื่นเต้น เช่น คำว่า ตาย ระวัง
...4.เส้นปะ ใช้กับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ ความลึกลับ ชวนคิด เช่น คำว่า หายตัว อยู่ไหน
...5.เส้นโค้ง คดงอ ใกบเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ เรื่องตลกขบขัน เป็นกันเอง
...การผสมสี
...1.Hue(สีแท้)+สีขาว=Tint คือ สีนวล ใช้กับงานอ่อนหวาน เป็นกันเอง สบายตา
...2.Hue(สีแท้)+สีดำ=Shade คือ สีมืดทึบ ลึกลับน่าเกรงขาม
...มิติของสี
...โทนร้อน ประกอบด้วย แดง+ส้ม+เหลือง,น้ำตาล+แดง+ส้ม,ดำ+น้ำตาล+แดง
...โทนเย็น ประกอบด้วย เขียวเข้ม+เขียวอ่อน+เหลือง,น้ำเงิน+เขียวเข้ม+เขียวอ่อน,ดำ+น้ำเงิน+เขียวเข้ม,ฟ้า+ชมพู,น้ำเงิน+ม่วง+แดง
...ลักษณะความต่อเนื่องของสี เรียกว่า Gradetion หรือ Gradient


วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550


...ทบวงมหาวิทยาลัย (ทบวงมหาวิทยาลัย,2546) นิยามว่า "เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา" เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษา โดยการนำสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และการจัดแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ มาใช้เพื่อจัดให้การศึกษาที่สามารถผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ตามความต้องการ เพื่อให้การเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตทั้งด้านการศึกษาสาระความรู้ทางวิชาการ ทางศาสนา และศิลปะ วัฒนธรรม
...สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาตามความหมายของทบวงมหาวิทยาลัยนั้น ครอบคลุมสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตโทรสาร โทรศัพท์ และโทรคมนาคมอื่นรวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ทั่วไป โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เต็มตามศักยภาพ ปราศจากข้อจำกัดด้านโอกาส ถิ่นที่อยู่ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
...ระบบ (system) หมายถึง การรวบรวมส่งต่างๆ ทั้งหลายที่มนุษย์ได้รอกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อสามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาจัดดำเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ (Banathy 1968 : 7)
...วิธีระบบ เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการกำหนดปัญหาสมมติฐานการวิเคราะห์ข้อมูลและการดำเนินการทดลองชั้นนำไปสู่การสรุปผลที่เหมาะสม เพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้าผลสรุปหรือผลลัพธ์ที่ได้มาเป็นสิ่งที่คาดว่าจะได้ผลดีก็จะถูกนำมาทดลองใช้ แต่ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็จะต้องมีการทดรองมาสังเกตใหม่จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง (กิดานันท์ มลิทอง 2543 : 77)

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2550

เทคโนโลยีการศึกษา

.....เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง วิธีคิดอย่างเป็นระบบ เป็นโครงสร้าง
..... Technology มีรากศัพย์มาจากภาษาลาติน "Tewere"
หัวใจของเทคโนโลยี คือ การคิดการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยมีคนนำองค์
ประกอบมารวมกันเป็นโครงสร้างอย่างเป็นระบบ
นักปรัชญากล่าวว่า การศึกษาคือการพัฒนาบุคคลให้เจริญงอกงาม
โดยการเรียนรู้ หรือประพฤติในสังคม เช่น วัฒนธรรม ประเพณี

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2550