วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2550

เทคโนโลยีการศึกษา

.....เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง วิธีคิดอย่างเป็นระบบ เป็นโครงสร้าง
..... Technology มีรากศัพย์มาจากภาษาลาติน "Tewere"
หัวใจของเทคโนโลยี คือ การคิดการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยมีคนนำองค์
ประกอบมารวมกันเป็นโครงสร้างอย่างเป็นระบบ
นักปรัชญากล่าวว่า การศึกษาคือการพัฒนาบุคคลให้เจริญงอกงาม
โดยการเรียนรู้ หรือประพฤติในสังคม เช่น วัฒนธรรม ประเพณี

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2550