วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2550

เทคโนโลยีการศึกษา

.....เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง วิธีคิดอย่างเป็นระบบ เป็นโครงสร้าง
..... Technology มีรากศัพย์มาจากภาษาลาติน "Tewere"
หัวใจของเทคโนโลยี คือ การคิดการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยมีคนนำองค์
ประกอบมารวมกันเป็นโครงสร้างอย่างเป็นระบบ
นักปรัชญากล่าวว่า การศึกษาคือการพัฒนาบุคคลให้เจริญงอกงาม
โดยการเรียนรู้ หรือประพฤติในสังคม เช่น วัฒนธรรม ประเพณี

ไม่มีความคิดเห็น: